Dokumentu tulkojumi

Translation-ni tulkojumu komp?nijas  darb?bas pamatnovirziens ir APLIECIN?TI DOKUMENTU TULKOJUMI.
M?su darba priorit?tes

· ?trums

· kvalit?te

· zem?k?s cenas Belfast?.

J?s varat pas?t?t parasto tulkojumu ar apliecin?jumu pie mums tikai par 20 £!

M?s tulkojam
-  dzimšanas un miršanas apliec?bas
-  laul?bu un š?iršanas apliec?bas
-  v?rda, uzv?rda, t?va v?rda mai?as apliec?bas
-  paternit?tes un adopt?šanas apliec?bas
-  izzi?as par nesod?m?bu
-  pilso?u un nepilso?u pases
-  izrakstus no zemesgr?matas
-  pension?ra un autovad?t?ju apliec?bas
-  darba gr?mati?as un milit?ras bi?etes
-  pilnvaras, apliecin?jumus, piekrišanas, iesniegumus
-  izrakstus, at?aujas, liec?bas, sertifik?tus
-  visp?r?jas un vid?jas izgl?t?bas atest?tus
-  pamatizgl?t?bas un vid?jas profesion?las izgl?t?bas diplomus
-  nepilna laika augst?k?s izgl?t?bas, augst?k?s izgl?t?bas diplomus
-  medicinisk?s ?zzi?as, epikr?zes, ?rsta z?mes
-  akad?misk?s izzi?as

P?c piepras?juma dokumentu kopijas var b?t notari?li apliecin?tas vai apliecin?tas ar advok?ta z?mogu.

M?su sertific?ti tulki str?d? katru dienu un ir vienm?r gatavi Jums pal?dz?t. Ja Jums nav laika atbraukt pie mums, l?dzu, ats?tiet mums savu dokumentu uz belfast@docsbase.com un m?s izs?t?sim Jums gatavo tulkojumu pa pastu.

M?su speci?listi p?rzina visas Latvij? un bijušaj?s Padomju Savien?bas Valst?s izdoto dokumentu nianses un sp?j atrast veiksm?g?ko juridisko risin?jumi tieši Jums.

Zvaniet mums: 0044 7 958 228 499 Epasts: belfast@docsbase.com

M?su adrese: Scottish Provident Building, Office 507, 7 Donegall Square W, Belfast BT1 6JH

 

Online Customer Services

To get a quote or if you have any questions, please contact our 24 hrs Customer Service team.

info@translation-ni.com

+44 289 5680532


Translation News and Offers

 • Dutch Document Translation, Certification, Legalisation.

  We don’t simply translate, we communicate! We are Translation Company specializing in Dutch to English and English to Dutch translation. We have created experienced team of translators, editors and

  READ MORE
 • Dutch to English Certified Translation UK.

  Dutch to English Certified Translation UK.

  HIGH QUALITY, COMPETITIVLY PRICED, CONFIDENTIAL AND PUNCTUAL SERVICE Certified Translation Services offers Dutch to English and English to Dutch Certified Translations to UK customers from the

  READ MORE
 • Malaysian Certified Translation in the UK

  Malaysian Certified Translation in the UK

  We don’t simply translate, we communicate! Certified Translation Services offers Malay to English and English to Malay Certified Translations to UK customers at a very competitive price – call us

  READ MORE
 • Japanese Language Translation in Northern Ireland.

  Certified Japanese Translation in Belfast, Northern Ireland. Based in Belfast, our Translation Company provides Japanese to English and English to Japanese translations in a very short period of

  READ MORE
 • Lao language translations in United Kingdom.

  Lao/Laotian Translation Services in Belfast. We are Translation Company specializing in Lao to English and English to Lao translation. We have created experienced team of translators, editors and

  READ MORE
 • Tamil Translation Services in Northern Ireland.

  Tamil language translation in Belfast city centre. We are Translation Company in Belfast offering high-quality Tamil to English and English to Tamil translations. Our team of linguists, editors and

  READ MORE
 • Japanese Birth Certificate Translation in the UK

  We don’t simply translate, we communicate! Do you need a Japanese Birth Certificate translated into English? Certified Translation Services specialises in Japanese to English and English to

  READ MORE
 • Arabic Translation Services in Belfast

  Arabic Translation Services in Belfast

  Based in Belfast, our Translation Company Belfast provides Arabic to English and English to Arabic translations in a very short period of time for the lowest prices. Our Arabic translators, editors

  READ MORE
 • Greek translations in Belfast

  Greek translations in Belfast

  Greek Document Translation in Northern Ireland and Ireland. Greek document certification and legalization. We are Translation Company with offices in Belfast, Dublin and Cork specializing in Greek

  READ MORE
 • Farsi (Persian) translation services in Belfast.

  We are Translation Company Belfast offering high-quality Farsi to English and English to Farsi Translations. Our team of linguists, editors and proofreaders are Farsi native speakers who can be proud

  READ MORE
  Get a quote

  • Translation Agency in Belfast
   Certified Translation Services in Belfast
   Scottish Provident Building,
   Office 507, 7 Donegall Square W,
   Belfast BT1 6JH,
   United Kingdom
   Landline: +44 289 5680532
   Monday-Friday : 9:00 - 18:00
   Saturday: 10:00 - 16:00
   E-mail: info@translation-ni.com
   Skype: merc03g2
  • Translation Agency in London
   Ales Group UK
   Office 307, 107-111 Fleet Street
   London, EC4A 2AB
   Tel: +44 20 457 72 669
   Monday-Friday : 9:00 - 18:00
   Saturday: 10:00 - 16:00
   E-mail: london@docsbase.com
   Skype: merc03g2
  • Translation Agency in Dublin
   2d Floor,
   33 Bachelors Walk, Dublin 1.
   Landline: +353 1 968 2499
   Monday-Friday : 9:00 - 18:00
   Saturday: 10:00 - 16:00
   E-mail: info@certifiedtranslations.ie
   Skype: merc03g2